Collectif Roosevelt.be | Un "New Deal" en 15 solutions pour éviter le krach ultime

Collectif Roosevelt.be

Un "New Deal" en 15 solutions pour éviter le krach ultime

15 oplossingen om uit de crisis te geraken

HET IS ERGER DAN WAT ER U VERTELD WORDT… MAAR WE KUNNEN ER ONS UIT REDDEN!

Het doel van het Roosevelt .BE-collectief is eenvoudig : mensen wakker maken ! De ernst van de crisis bekendmaken en het democratisch debat met 15 noodmaatregelen voeden !

Niemand gelooft echt in een wonder, een pasklare oplossing komt niet uit de hemel gevallen. Daarom moeten we zelf actie ondernemen.
U wil, met zoveel mogelijk mensen, nadenken en actie ondernemen, en zo concreet stappen vooruit zetten.?.. Doe mee met het Roosevelt.be – collectief. !

WIE ZIJN WIJ ?

Het Roosevelt.be-collectief is een Belgische, pluralistische en politiek onafhankelijke burgerbeweging.

Het vindt zijn inspiratie in het gelijknamige collectief dat in januari 2012 in Frankrijk werd opgericht door Pierre Larrouturou, Stéphane Hessel en Edgar Morin.

Door te verwijzen naar Roosevelt en zijn New Deal doen wij een beroep op deze sterke uitdrukking van democratische politieke wil tegenover de economische en financiële krachten die noch de democratie noch de sociale rechtvaardigheid respecteren.

OPROEP AAN NEDERLANDSTALIGE BURGERS OM DEZE EUROPESE BURGERBEWEGING OVER HEEL BELGIË UIT TE BREIDEN

De burgerbeweging Roosevelt .BE, aanvankelijk geïnspireerd door een collectief dat in Frankrijk opgericht werd, heeft zich snel ontwikkeld in Franstalig België. Dit is een onevenwicht dat we snel willen verhelpen en we zijn dus op zoek naar Nederlandstalige of tweetalige burgers die bereid zijn om deel te nemen aan de beweging en deze actief te verspreiden, vooral onder de Nederlandstalige bevolking.

Een eerste stap zou bijvoorbeeld zijn : de organisatie door het collectief van een conferentie in het Nederlands, over onze diagnose van de crisis en de 15 concrete en realistische oplossingen . Geïnteresseerde deelnemers kunnen hierna inschrijven om bepaalde activiteiten van de actiegroep te versterken, zoals het animeren van lokale groepen of het organiseren van acties inzake bewustwording, informatieverspreiding en/of politieke interpellatie.

Maar om deze burgerbeweging uit te breiden, moeten we kunnen steunen op …. burgers, die interesse hebben voor het collectief, voor zijn doeleinden en die ook bereid zijn het collectief mee uit te bouwen.

Jammer genoeg is onze web site nog niet helemaal klaar in het Nederlands. Wij steunen enkel op de goede wil van vrijwillige burgers, en hebben dus uw hulp nodig om de site inhoudelijk te voeden, en dit in beide talen. Ondertussen kan u voor onze kerngedachten terecht bij www.rooseveltbe.org/fr .

Wij hebben u nodig, om deze beweging en haar boodschap bekend te maken en uit te breiden over heel België. Om lokale burgergroeperingen op te zetten, conferenties te organiseren, texten op te maken, te vertalen, politici aan te spreken, sluit je aan !

EINDELIJK DE GOEDE DIAGNOSE STELLEN !

Om een efficiënt remedie te vinden !

We moeten dringend stoppen met de struisvogelpolitiek en de ontkenning afzweren… voor het te laat is. Het beleid van de laatste 5 jaren heeft op heel wat punten gefaald en de problemen soms zelfs verergerd, omdat gewoonweg de foute diagnose werd gesteld.

De crisis is niet alleen van financiële aard : ze is in de eerste plaats sociaal. De wortels van de financiële crisis bestaan uit dertig jaar werkloosheid, bestaansonzekerheid en toenemende ongelijkheid.

Het is eerst en vooral een crisis van het ontspoorde kapitalisme en dus geen crisis van de verzorgingsstaat.

15 oplossingen

Er bestaat een geloofwaardig alternatief voor de bezuinigingen

JA, het is mogelijk om de overheidsfinanciën opnieuw in evenwicht te brengen zonder op brutale wijze in de overheidsdiensten te snoeien !

JA, het is mogelijk om in Europa, zonder groei, kwaliteitsvolle jobs te behouden en zelfs te creëren !

We hebben daartoe nood aan een sterke burgermobilisatie die de beleidsmakers een andere machtsverhouding oplegt ten opzichte van de markt !

De ineenstorting vermijden.

 • Laten we onze Staten opnieuw wat zuurstof geven ! We moeten hen de kans bieden hun ‘oude schuld’ ter herfinancieren aan interestvoeten die de 0% benaderen. Zonder wijzigingen aan de Europese Verdragen kan de Centrale Bank lenen aan openbare kredietinstellingen, die op hun beurt tegen 0,02% aan de Staten kunnen lenen.
 • Laten we de neerwaartse fiscale wedloop tussen Europese landen stoppen ! Laten we op Europees niveau een belasting op de winsten van bedrijven instellen !
 • Meer fiscale rechtvaardigheid ! We moeten de mechanismen hervormen waarmee de kapitaalinkomsten, de grote fortuinen en de transnationale bedrijven de belastingen ontlopen !
 • Laten we de fiscale paradijzen ontmantelen ! En tegen de massale belastingontduiking van de multinationals een automatisch multilateraal uitwisselingssysteem van fiscale informatie tussen de Staten invoeren.
 • We moeten de ontslagen zoveel mogelijk vermijden ! Laten we mechanismen opstellen waarmee bedrijven aangespoord worden om alternatieven voor het ontslag te vinden.
 • Laten we de trend van de bestaansonzekerheid omkeren ! Dankzij langere werkloosheidsuitkeringen voor werknemers en betere vergoedingen voor ambachtslui en kleine zelfstandigen, om zo een echt sociaal schild te vormen.
 • Laten we de banken verbieden om met ons geld te speculeren ! Laten we de depositobanken en de zakenbanken splitsen, zoals dat tot 1993 het geval was.
 • Laten we een belasting van 0,1% invoeren op de internationale financiële transacties ! Om zowel de ongebreidelde speculatie te bestraffen als de overheidsinkomsten te verhogen.
 • Laten we voor elk internationaal handelsakkoord de naleving van de sociale en milieunormen opleggen ! Om de wereldwijde concurrentie tussen werknemers onderling en de delokalisaties te verhinderen, moeten we het waardig werk mondiaal veralgemenen.

Een nieuwe maatschappij opbouwen tegen de werkloosheid.

 • We moeten investeren in een echt huisvestingsbeleid ! Laten we op lange termijn investeren om jobs te creëren, de huisvestingsmarkt opnieuw in evenwicht te brengen en de huurprijzen te doen dalen.
 • Laten we de oorlog verklaren aan de klimaatontregeling ! We moeten massaal in de energiemarkt investeren en een reële sociaalecologische overgang doorvoeren.
 • Laten we de Sociale Economie ontwikkelen ! Door een meerjarig programma en een financiering uit te werken die evenredig is met de inzet.
 • We moeten komen tot een andere verdeling van de arbeidstijd ! Om eindelijk de kolossale productiviteitswinsten van deze voorbije decennia te herverdelen !

Eindelijk een democratisch Europa bouwen.

 • Laten we de democratie in Europa doen ontluiken ! We moeten de macht van het Parlement versterken om een Europees parlementair systeem in te voeren !
 • Laten we een reëel Verdrag voor een Sociaal Europa onderhandelen ! Tegen een Europa dat enkel en alleen een eenheidsmarkt zou zijn.